Semalt: Botnet zyýanly işjeňlik

Semalt” uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Miller, botnetiň ýokaşan ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň gözegçiliginde bolan internete birikdirilen enjamlaryň ýygyndysy ýa-da ýygnagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinjekdigini aýdýar. Bular ykjam enjamlar, serwerler we kompýuterler, diňe käbirlerini bellemek üçin. Mundan başga-da, enjam ulanyjylary adatça bu hüjümlerden bihabar. Bu botlaryň eýeleri zyýanly işleri ýerine ýetirmek üçin ýörite buýruklar arkaly gözegçilik edip bilerler. Bu gazanylýar:

  • E-poçta spamlaryny ibermek - Dürli enjamlara köp sanly ýalan habar ibermek üçin eýeler oňa gözegçilik edip bilerler
  • Hyzmat hüjüminiň paýlanan inkär edilmegi - Bu ulgamy köp haýyş bilen ulgama ýükleýär we ulanyjy üçin elýeterli bolmaz
  • Ygtyýarnamany doldurýan hüjümler - Bu, köplenç hökümet we guramalar bilen bolýar, botnet kredit kartoçkasynyň maglumatlary ýaly gizlin maglumatlary alanda, pul ogurlamaga we onlaýn işini bozmaga kömek edýär.

Botnet näçe bot düzýär?

Botnetdäki botlaryň sany bir botnetden beýlekisine üýtgäp biler, bu nyşana alnan enjama ýokaşmaga synanyşýan hüjümçä baglydyr. Mysal üçin, 2017-nji ýylyň awgust aýynda bolup geçen DDoS hüjümi, 75,000-den gowrak botdan ybarat botnetden gelýär öýdülýär.

Geçen ýylyň dekabrynda 13,000 töweregi agzanyň bardygyny we bir sagadyň dowamynda 270,000 töweregi ýalňyş giriş haýyşyny iberip biljekdiginiň başga bir şahsyýeti doldurýan hüjümleri hasaba alyndy.

Mirai Botnet

Bu botnet 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda tapylandan soň ilkinji hüjüm nyşany Akamai boldy. Bu wirus buýruk we gözegçilik merkezi (CnC) we wirusyň özi bolan iki bölekden durýar. Mirai on hüjüm wektoryny öz içine alýar. Onuň kody az ýa-da erbet goralýan enjamlary ýokaşdyrýar we müňlerçe ygtybarly enjamlara täsir edip, DDoS hüjümini amala aşyryp biler.

CnC hüjümçä ýönekeý buýruk setiri interfeýsini döretmäge mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen belli bir hüjüm wektoryny döretmäge mümkinçilik berýär. Bot açylan we ogurlanan şahsyýetnamalary yzyna getirip bilýänçä garaşýar we täze kodlary döretmäge kömek edýän bu kodlary ulanýar.

PBot zyýanly programma üpjünçiligi

Bu botnet hüjümçilere ýokaşan maşyny ele almaga we DoS ýa-da PortScanning ýaly zyýanly zatlary we hüjümleri etmäge kömek etmek üçin ulanylýar. Az sanly düwünlerden ýasalan PBot botnet ep-esli derejede hüjüm döretmäge ukyplydyr.

Ulgamyňyzy botnetlerden goramak

Ondan goranmak üçin botnetiň nämedigine we nähili işleýändigine düşünmek möhümdir. Botnet bir topar hüjüm edip biler we olaryň hersi size başga bir gorag görnüşini tapmagyňyz zerur bolup biler. Botnetiň zyýanly hereketleriniň pidasy däldigiňizi üpjün etmek üçin size dürli bulut howpsuzlygy çözgüdini hödürleýän Akamai-den gorag alyp bilersiňiz.